PROGRAMMA CD&V DENDERLEEUW GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

  1. Senioren

- Vereenzaming is een belangrijk probleem geworden in onze samenleving. In de pers verschijnen regelmatig schrijnende verhalen over het lot van eenzame senioren. In de komende legislatuur moet meer aandacht besteed worden aan  het bestrijden van vereenzaming bij onze senioren. CD&V wil dan ook de komende jaren hier actief werk van maken en een concreet beleid rond uitwerken, met input van onze senioren. Zo moet er een meldpunt tegen vereenzaming komen bij de gemeente waarbij concrete gevallen van vereenzaming kunnen gemeld worden. Daarnaast dienen er ook buurtbabbelnetwerken komen. Een eenvoudige babbel fleurt ieders dag op, ook die van senioren. Senioren moeten ook op een toegankelijke manier kennis kunnen maken met sociale media. Dankzij sociale media kunnen zij gemakkelijker contact houden met kleinkinderen en familie, en wie weet, zelfs oude vriendschappen herontdekken. Initiatieven zoals Buurtcomputer en Vormingplus moeten dan ook verder ondersteund en uitgebouwd worden.

- Het veiligheidsgevoel is niet alleen van groot belang voor de senioren in Denderleeuw, maar voor de hele bevolking. Daarom voorzien wij in ons programma een afzonderlijk stuk over veiligheid.

- CD&V wil dat senioren ouder kunnen worden in eigen buurt. Daarom wil CD&V in de komende legislatuur werk maken van kleinschalige woonprojecten voor senioren verspreid over de hele gemeente.

- De gemeente moet aandacht besteden aan de toegankelijkheid van de gemeentediensten voor senioren. CD&V zal in de komende legislatuur ervoor zorgen dat senioren met al hun vragen bij de gemeente terecht zullen kunnen bij een seniorenloket. Hier zullen zij antwoorden krijgen op hun vragen of doorverwezen worden naar de bevoegde dienst of ambtenaar.

- Mobiliteit is en blijft een aandachtspunt voor de senioren in Denderleeuw. Wie oud wil worden in eigen buurt en actief wil blijven deelnemen aan het buurtleven en de activiteiten in de gemeente, moet zich zonder zorgen of grote problemen kunnen verplaatsen. CD&V wil de komende jaren dan ook werk blijven maken van de heraanleg van fiets- en voetpaden. Ook de herwaardering van de buurtwegen moet bovenaan de agenda blijven staan. Daarnaast moeten er, in samenwerking met de Lijn, betere busverbindingen naar de buurgemeenten en de verschillende rusthuizen komen. Bushaltes moeten ook uitgerust worden met goede bushokjes. CD&V wil  ook de Minder Mobielencentrale verder uitbouwen.

 

 

 

  1. Veiligheid

- De huidige coalitie heeft al heel wat gerealiseerd op het vlak van veiligheid: het cameraschild rond Denderleeuw wordt sluitend gemaakt waardoor alle in- en uitrijdende voertuigen gevolgd kunnen worden, er werd een sterkere en moderne straatverlichting geplaatst en auto’s met wielklemmen zullen sneller getakeld worden dankzij een akkoord met het parket van Oost-Vlaanderen. Daarnaast is Denderleeuw de eerste gemeente in Vlaanderen waarvan het volledige grondgebied afgedekt is door BIN –netwerken. Ook om via GAS –boetes storende overlast aan te pakken, heeft een gemeenschapswacht een opleiding gevolgd, waardoor hij bevoegd is om GAS –boetes uit te schrijven.

- CD&V wil in de komende jaren nog tal van acties voeren om de veiligheid in Denderleeuw te verhogen. De gemeente moet de komende jaren actief participeren in het masterplan voor de geplande heraanleg van het station en de perrons. Het station en zijn directe omgeving zijn immers bepalend voor het uitzicht van de hele stationsbuurt. Hoe dit eruit zal zien, zal mee bepalen of het aangenaam wonen is rond het station. De stationsomgeving is daarnaast op het vlak van veiligheid één van de meest gevoelige plekken. Er werd reeds nieuwe verlichting geplaatst in de onderdoorgang van de sporen en de fietsenstalling, maar er kan nog veel verbeteren.

- CD&V wil de komende 6 jaar ook blijven ijveren voor de lokale verankering van onze vrijwillige brandweer. Ons brandweerkorps werkt heel goed en wordt alom gewaardeerd. Ons korps gaat in de plannen van de bevoegde N-VA Minister van Binnenlandse Zaken op in een grote zone met steden zoals Geraardsbergen, Aalst en Wetteren. Willen wij de veiligheid van onze inwoners garanderen, dan moeten wij onze vrijwillige brandweer in onze eigen gemeente houden! Dezelfde N-VA Minister heeft ook al de kazerne van de Civiele Bescherming in onze buurgemeente Liedekerke gesloten, waardoor de nood aan een eigen brandweerkazerne nog hoger is.

- Wat de politie betreft, dient ons korps volledig te worden ingevuld. Momenteel is er een onderbezetting van 20%! Dezelfde N-VA minister die ons onze brandweerkazerne wil afnemen, trekt door zijn Kanaalplan alle nieuwe politieagenten naar het Brusselse. En wie betaalt de prijs voor een betere veiligheid in Brussel? Wij in Denderleeuw! Het is ten koste van onze veiligheid dat het Brusselse Kanaalplan wordt uitgevoerd, waardoor wij onze politiepatrouilles en het wijkkantoor aan het station niet meer volledig kunnen bemannen. Dit moet stoppen en daar zullen wij voor zorgen!

- De komende 6 jaar wil CD&V de BIN –netwerken verder blijven ondersteunen vanuit de gemeente. Wij zijn overtuigd van de meerwaarde van deze netwerken, niet alleen voor de veiligheid van onze buurt, maar ook omwille van het versterkte buurtweefsel dat hierdoor ontstaat.

- Ook verkeersveiligheid moet de komende 6 jaar de aandacht krijgen die het verdient. CD&V zal verder werk maken van de heraanleg van de voetpaden in onze gemeente. De begaanbaarheid van voetpaden dient verder verbeterd te worden: versmallingen en oneffenheden moeten weggewerkt worden. De doorgang van het verkeer in drukke straten met veel fietsers,  baart in sommige straten zorgen. In kleur afgetekende fietsvakken op de rijbaan bewijzen hun nut en moeten waar mogelijk aangebracht worden. In de staten van de bebouwde kom waar automobilisten de toegelaten snelheid aan hun laars lappen, moeten strenge controles komen en kordaat worden opgetreden.

 

  1. Vrijetijdsbeleving

- Onze gemeente zet al lang in op een goede vrijetijdsbeleving die voor iedereen toegankelijk is. De uitleendienst, de subsidiëring van socio-culturele activiteiten en de buurt- en straatfeesten moeten de komende legislatuur dan ook verder ondersteund en uitgebouwd worden.

- In de komende legislatuur wil CD&V een nieuw gebouw voor de gemeentelijke bibliotheek neerzetten. Op die manier kan aan de bibliotheek de noodzakelijke ruimte gegeven worden, niet alleen voor het ontlenen van boeken en CD’s, maar ook voor alle andere activiteiten die in de bibliotheek de voorbije jaren opgestart zijn zoals blokspot, buurtcomputer en voorleesnamiddagen.

- CD&V heeft ook plannen voor de bovenruimte van De Palaver (de oude Sint-Jozefkerk in Hemelrijk) Deze ruimte moet ontwikkeld worden tot een pop-up ruimte voor allerhande culturele activiteiten.

 

  1. Aangenaam wonen

- De voorbije legislatuur heeft de coalitie werk gemaakt van een betere woonomgeving in Denderleeuw. De inwoners worden aangemoedigd eigen huis en tuin te onderhouden, er wordt elk jaar een bebloemingswedstrijd georganiseerd en de gemeente zet zelf in op een bloemrijke publieke omgeving. Tal van wegen en pleinen werden de voorbije legislatuur heringericht of heraangelegd: De Nayerstraat, Steenveldlaan, Lindestraat, Victor Witterzeelstraat, het Strokapelleken, het Koopwarenpleintje,  en de speelpleintjes aan de Ringlaan en de De Saedeleerstraat. … . Zo is het voor de bewoners aangenamer om er te wonen.

- Dit werk is niet af. Ook de komende 6 jaar moet de gemeente verder werk maken van het verbeteren van de woonomgeving in Denderleeuw. Het Dorpsplein in Denderleeuw moet worden heraangelegd, net zoals de stationswijk en de straten van Leeuwbrug. Ook moet er gezorgd worden voor meer groen: een speelbos wordt ingericht aan de Thontlaan, het Denderpark (verbinding centrum van Denderleeuw met de Dendervallei) en het Vrijheidspark worden aangelegd en het nieuwe natuurinrichtingsproject Wellemeersen moet ondersteund worden door de gemeente.  Daarnaast zal CD&V zich blijven inzetten voor het behoud van de kouter en het landbouwgebied tussen Welle en Iddergem als groene long van Denderleeuw.

  1. Jeugd

- Denderleeuw zette in de voorbije legislatuur reuzenstappen vooruit op het gebied van basisvoorzieningen voor jonge mensen in Denderleeuw: er kwam beweging in de dossiers rond jeugdwerkinfrastructuur, het gemeentelijk aanbod voor kinderen en jongeren won aan kracht en er ging een jeugdopbouwwerker aan de slag met kwetsbare kinderen en jongeren. Onze diensten werken steeds vaker geïntegreerd. Het speel- en ontmoetingsweefsel is daarvan een goed voorbeeld, waarbij de diensten Vrije Tijd en Openbare Ruimte zelf het initiatief namen om samen te werken. Deze werkwijze werd beloond met het behalen van het label kindvriendelijke gemeente.

- CD&V wil de komende periode verder inzetten op die kindvriendelijkheid als thema. Belangrijk in de toekomst zijn: de ontwikkeling van het speelplein Hoogsteenveld, van het speelplein in Iddergem aan het Kaatsplein, liefst met een kinderboerderij, en van het Denderpark en Huissegempark. Verder moet aandacht gegeven worden aan de totale renovatie van het sportpark en zijn speelpleintjes. Bij de aanleg van het nieuwe dorpsplein te Denderleeuw moet ruimt voorzien worden voor ontmoetingsplekjes voor jongeren.

- Een tweede element waarop we als CD&V willen inzetten, is het organiseren van participatie. Begin 2018 splitste de gemeente haar jeugdraad op in een jeugdwerkraad en een jeugdbeleidsraad, elk met hun eigen functies. De splitsing laat toe een breder publiek aan te spreken. Zij moeten de kans krijgen om in ons beleid bij te dragen aan het inrichten van fysieke ruimte om jongeren zich thuis te laten voelen in onze gemeente.

 

  1. Mobiliteit

- Als CD&V blijven we resoluut staan achter het STOP-principe zoals dit ook werd opgenomen in het gemeentelijk mobiliteitsplan. . Eerst (S)tappen, dan (T)rappen, vervolgens het (O)penbaar vervoer en dan pas het (P)rivate gemotoriseerd vervoer.

- Voetgangers en fietsers moeten nog meer aandacht krijgen bij de opstart van nieuwe infrastructuurwerken. In de loop van de voorbije jaren werden meerdere voetpadprojecten gerealiseerd: de Langestraat, Schoolstraat, de wijk Hemelrijk, de wijk Ringlaan, … Ook aan fietsinfrastructuur werd al aandacht geschonken met onder andere fietsvoorzieningen in de Zandplaatstraat, A. De Brabanterstraat, Lindestraat, Steenveldlaan, Theo De Cleynlaan, De Naeyerstraat, beter verlichte fietsenstallingen aan het station, …

- De aanpak van fietssnelwegen wordt een uitdaging voor de volgende legislatuur. Een eerste dossier zit al in voorbereiding, nl. de verbinding tussen de fietsenstallingen aan het station en de nieuwe Kemelbrug. Dit is een eerste stukje van de fietssnelweg F415. Als CD&V willen we deze F415 al minstens doortrekken tot aan het stationnetje van Welle.

- Met één van de belangrijkste stations in het land, beschikken we over een openbaar vervoersaanbod dat vele gemeenten niet kennen. Aansluitend op het treinverkeer beschikken we over 3 regionale buslijnen. Het grote gemis is en blijft de verbindingen met Vlaams Brabant. Samen met de gemeente Liedekerke zijn we al jaren vragende partij voor een degelijke busverbinding.  De gemeente moet er bij De Lijn blijven op aandringen om hiervan een prioriteit te maken.

- Ook de buurtwegen in de dorpskernen moeten verder geherwaardeerd worden. Degelijke infrastructuur kan mensen ertoe aanzetten om meer te voet te gaan. In Iddergem kregen 3 buurtwegen in de dorpskern een nieuwe bestrating.  CD&V wil dit project verder uitbreiden naar het hele grondgebied van Denderleeuw.

 

  1. Wederzijds respect, integratie en dialoog

- CD&V is de partij voor iedereen die samen onze spelregels wil volgen. Wie in onze samenleving wil wonen, moet aanspraak kunnen maken op een aantal rechten, maar heeft ook de verantwoordelijkheid om normen na te leven en onze waarden te delen: rechten én plichten, kansen én verantwoordelijkheden. Dit is ook een verhaal van wederzijds respect. Voor CD&V is in dit verhaal een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente. De gemeente moet een beleid ontwikkelen waarbij aan de inwoners en nieuwkomers uitgelegd wordt waaruit dit wederzijds respect bestaat. Buurtwerkers moeten nog meer de straat op trekken en mensen aanspreken wanneer zij problemen vaststellen. In de ontwikkeling van dit beleid moeten externe partners zoals bijvoorbeeld de sociale huisvestingsmaatschappijen betrokken worden. Zij moeten mee hun verantwoordelijkheden opnemen.

 - Eén van de belangrijkste verbindende elementen voor een gemeenschap is taal. Taal is één van dé sleutels tot integratie. Daarop doen wij geen enkele toegeving. Wie in Denderleeuw komt wonen en leven moet Nederlands leren en het na enige tijd ook kennen en spreken. Een nieuweling kan niet verwachten dat wij hem of haar constant in een andere taal  aanspreken. Zo bouw je geen betrokkenheid of verbondenheid op. Als wij Vlamingen uitwijken naar Frankrijk, Spanje, Italië of Engelstalige landen leren wij binnen de kortste keren Frans, Spaans, Italiaans, Engels  en spreken het ook. Wij vinden dat vanzelfsprekend. Dat verwachten wij ook van buitenlandse nieuwkomers die bij ons neerstrijken. Zoals wij in het buitenland welkom zijn door er de taal van het land te leren en te spreken, zijn nieuwkomers bij ons welkom als zij hetzelfde doen. Alleen zo kan verbondenheid ontstaan. Het weze duidelijk: wie als nieuwkomer denkt dat hij zich in Denderleeuw kan vestigen en integreren in alle talen behalve het Nederlands , heeft het verkeerd voor.

- De gemeente verbindt er zich toe de anderstaligen cursussen Nederlands aan te bieden, zodat niemand nog kan zeggen dat hij zich te ver  moet verplaatsen om Nederlands te leren. Ook het OCMW moet haar cliënteel blijven wijzen op de plicht  Nederlands te leren.

- CD&V wil zich de komende jaren opnieuw sterk inzetten om van Denderleeuw een gemeente te maken waarin het voor iedereen goed samenleven is. Dit kan maar door de dialoog met de verschillende gemeenschappen aan te gaan. De Afrikaanse gemeenschap in Denderleeuw is hier ook van overtuigd. Verschillende mensen uit deze gemeenschap gaan dan ook het engagement aan om zich verkiesbaar te stellen op de lijst van CD&V.

  1. Naar een ondernemend Denderleeuw

- CD&V gelooft sterk in mogelijkheden van onze lokale ondernemers. In het kader van het bipolair masterplan (dorpsomgeving-stationswijk) liggen er een aantal opportuniteiten te rapen waarbij een samenwerking met UNIZO, en de Raad voor Lokale Economie het kader kan bieden om dit waar te maken.

- De gemeente stelde SOLVA reeds aan met het oog op de ontwikkeling van het dorpscentrum. Meer bepaald gaat het hier om de uitbreiding van het administratief centrum, de herlokalisatie van het OCMW en de herlokalisatie van de bibliotheek. Hierdoor zal een stroom aan bezoekers ontstaan, wat kansen zal bieden voor de handelaars in het centrum van onze gemeente.

- Eenzelfde fenomeen van hoge bezoekersaantallen stellen we vast aan het station. Ook hier is dus een potentiële commerciële stroom aan klanten aanwezig. Als partij geloven wij er sterk in dat deze commerciële stroom nog kan groeien door decentralisatie van tewerkstelling. Op de weg is het filerijden vanuit Denderleeuw tot in Brussel. Waarom dan geen tewerkstellingsmogelijkheden creëren in onze eigen stationsomgeving? Het Huis van de Sociale Economie, met de vzw Sporen naar Werk is hier een mooi voorbeeld van. Op dit moment stelt deze vzw +/- 60 werknemers te werk in onze eigen gemeente. CD&V wil in de toekomst bijkomende mogelijkheden creëren om (tele-) werk in de stationsbuurt mogelijk te maken. Dit kan door, in overleg met Infrabel, de mogelijkheden te onderzoeken die het nieuwe seinhuis hiervoor kan bieden. Dit seinhuis zal in de nabije toekomst voor een groot deel leeg komen te staan.

- Zowel de dorpsomgeving als de stationsomgeving kunnen dan worden afgebakend als commerciële kerngebieden waaraan een aantal voordelen kunnen worden gekoppeld voor opstartende ondernemers.

Zo kan een pop-up reglement worden opgesteld voor leegstaande handelspanden binnen deze kernen. Hierbij zou de leegstandsheffing komen te vervallen indien gebouwen tijdelijk bezet worden om ondernemerschap te stimuleren. Ondernemers betalen hiervoor een gebruikersvergoeding in verhouding tot de commerciële oppervlakte en vooropgestelde gebruiksduurtijd van het pand.

We denken tevens aan een subsidiereglement voor startende ondernemers. Hierbij zou men credits kunnen aanwenden voor het volgen van opleidingen.

Bij het opstarten van een nieuwe handelszaak in deze kerngebieden zou voor de eerste 3 jaar een deel van het gemeentelijk aandeel op de onroerende voorheffing kunnen worden terugbetaald.

Een batterij aan maatregelen zal nodig zijn om ons lokaal ondernemerstalent op een positieve manier in de markt te zetten. Een levendige kern met tewerkstelling, horeca, beleving, ontspanning … is een plaats waar onze  gemeente leeft en bruist, dit verhoogt de levenskwaliteit van onze inwoners en onze ondernemers.

 

  1. Duurzaamheid

- Deze legislatuur keurde deze coalitie het klimaatplan goed samen met 13 Zuid-Oost-Vlaamse steden en gemeenten. Het plan, dat afgelopen jaar tot stand kwam via het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, schuift een top 20 van meest dringende acties naar voor. Een brede en doorgedreven aanpak moet de ambities tegen 2030 helpen waarmaken: de CO2-uitstoot op het grondgebied met 40% verminderen en de gevolgen van de klimaatverandering inperken. Het goedgekeurde klimaatplan moet in de volgende legislatuur worden uitgevoerd, voornamelijk door in te zetten op energiebesparing en hernieuwbare energie.

- Duurzaamheid zien wij als bestuur ook in onze relaties met het Zuiden. Daartoe werken wij als bestuur graag verder met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking

- Tenslotte willen wij de komende legislatuur nog meer inzetten op ons in 2012 behaalde label van Fair Trade Gemeente: bevorderen van eerlijke handel en producten van zowel de kleinschalige boer in het Zuiden als de duurzame boer in het Noorden. Dat doen we door fairtrade-producten en lokale, duurzame producten van onze eigen producenten naar voren te schuiven.

  1. Christelijke, humane waarden

- Al gehoord van personalisme (een mens kan zich pas ontwikkelen in relatie met anderen) of subsidiariteit (de overheid moedigt mensen onder elkaar aan zelf uitdagingen aan te pakken) ? Het klinkt oubollig en is het ook. Het zijn zware, oude christendemocratische termen die in onbruik zijn geraakt. Oud, maar wel waarde(n)vol.

- CD&V heeft deze oude waarden uit de christelijke traditie omgezet in vier werkwoorden waarmee we dagelijks in de politiek en maatschappij aan de slag gaan:

+ versterken: wij geloven in de kracht van mensen en willen de talenten van elke mens ten volle laten ontwikkelen. Dit is altijd gebeurd en gebeurt nog elke dag in het onderwijs.

+ verzorgen: wie zwak is of het moeilijk heeft, willen we vooruit helpen. Wij laten niemand vallen. Iedereen mee. Geen recht van de sterkste. Vanuit de christelijke traditie is dit altijd gebeurd en gebeurt dit nog altijd via de talrijke zorginstellingen.

+ verbinden: individuele mensen ontwikkelen zich altijd in relatie met anderen: familie, scholen, verenigingen waarvan men lid is, de buurt waar men leeft. Het zeer diverse verenigingsleven is er een voorbeeld van. Broederlijkheid, aandacht voor en het belang dat wij hechten aan verbondenheid  behoort tot ons DNA. Wie zich verbonden voelt met anderen, voelt zich beter, heeft meer vertrouwen in andere mensen, in de samenleving, in de instellingen. Naar verbondenheid streven is één van de hoekstenen om de gemeente goed te besturen. Niet mensen tegen mekaar opzetten. Niet polariseren of discrimineren op welke grond dan ook. 

+ vooruitzien: we leven niet alleen in het hier en nu. Ook toekomstige generaties hebben recht op al het goede dat de wereld te bieden heeft. Wij moeten hen evenveel kansen bieden als wij krijgen. Wij streven naar duurzame ontwikkeling en hebben de plicht aandacht te hebben voor de natuur, het milieu ( klimaatopwarming, fijn stof) om toekomstige generaties niet op te zadelen met problemen die wij nu creëren.

- Laten wij politiek over aan groepen en partijen die tegen mekaar opboksen? Letterlijk en figuurlijk. Links en rechts drammen door en geraken niet meer door dezelfde deur. Beiden zitten gevangen in hun eigen grote gelijk en komen zelden een stap dichter bij een oplossing. Politiek is als voetbal. Vanop links en rechts kunnen wel goede voorzetten komen, maar het doel staat centraal en daar wordt het verschil gemaakt en gescoord. Wie zoals CD&V een centrale positie  inneemt, kan gemakkelijker goals maken, standpunten verzoenen, problemen oplossen. 

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.